Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Anonimiteit en privacy

Anonimiteit en beroepsgeheim

 • Alle Druglijnmedewerkers zijn gebonden aan beroepsgeheim en discretieplicht. We verbinden ons ertoe om wie ons contacteert met respect te benaderen en elke vraag ernstig te nemen. De Druglijn zal niemand beoordelen of veroordelen op basis van middelengebruik.
 • Zowel de oproeper als de beantwoorder aan de Druglijn blijven anoniem. Daar wordt enkel van afgeweken in geval de oproeper zijn uitdrukkelijke toestemming geeft. Bijvoorbeeld om folders te versturen naar een bepaald adres, wanneer er een technisch probleem is met het online zelfhulpprogramma DASH dat opgelost moet worden. Persoonlijke gegevens worden niet bewaard, laat staan aan derden bezorgd.
 • Om je vraag aan ons via e-mail te kunnen beantwoorden, hebben we uiteraard een e-mailadres nodig. Dit e-mailadres wordt nergens gearchiveerd en wordt evenmin doorgegeven aan derden. Meer info over het verloop van contact via e-mail kan je terugvinden in onze spelregels.
 • De online tool GRIP biedt de mogelijkheid om het eindresultaat van de oefeningen naar jezelf door te sturen via e-mail. En om de vooruitgang in de oefeningen bij te houden aan de hand van een unieke, persoonlijke link. Hiervoor kan je ervoor kiezen om je e-mailadres op te geven. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 • Wanneer je gebruik maakt van de kennistests en zelftests op deze site wordt in sommige vragen naar persoonsbonden informatie gevraagd. Alle tests verlopen echter strikt anoniem. Er zal nooit naar identiteitsgebonden gegevens gevraagd worden en deze worden dus ook niet gearchiveerd. Voor statistische doeleinden worden wel je leeftijd en geslacht gevraagd en bewaard in een afgeschermde databank. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen tot bepaalde personen.
 • De Druglijn gaat niet in op verzoeken om zelf contact te nemen met derden. Uitzondering hierop is wanneer de oproeper ons zelf vraagt om de hulpdiensten te contacteren in geval van een acute noodsituatie.
 • De Druglijn belt niet terug. We maken ook geen afspraken met oproepers aan de telefoon, via online contact of daarbuiten.
 • Wie online materiaal bestelt, doet dat via de VAD-website. De Druglijnmedewerkers hebben geen toegang tot deze data. Door een strikte scheiding tussen het stellen van hulp- of infovragen aan De Druglijn en het bestellen van materiaal blijft jouw privacy gegarandeerd.
 • De Druglijn registreert van elk contact een aantal strikt anonieme gegevens voor statistieken. De cijfers helpen om onze werking bij te sturen en onze dienstverlening te optimaliseren. Ze laten ons ook toe om bepaalde knelpunten, noden of evoluties te signaleren aan het preventiewerk, de hulpverlening of de overheid.
 • Alle informatie uit contacten wordt vertrouwelijk behandeld. Inhoudelijke informatie uit contacten kan wel gebruikt worden voor scholing, voor overleg met collega’s of om kwaadwillige oproepen te voorkomen. In dat geval wordt enkel anonieme inhoud gedeeld.
 • De Druglijn werkt volledig onafhankelijk van politie en gerecht.
 • Een oproep naar de Druglijn staat niet vermeld op de telefoonrekening. Omwille van de aparte tariefformule vermeldt de rekening wél dat er naar een 078 -15…-nummer gebeld is, maar specificeert ze niet welk 078-nummer gebeld werd.
 • Uit respect voor jouw privacy en in het belang van jouw online veiligheid is deze site is een zogeheten HTTPS-site. Dat betekent dat alle communicatie versleuteld wordt. Wanneer je bijvoorbeeld persoonlijke gegevens invoert in het mailformulier, beschermt HTTPS deze gegevens zodat niemand kan ‘meekijken’.

Privacy Verklaring

Versie november 2023

Gezien onze anonimiteitsgarantie hecht De Druglijn veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Druglijn (deel van VAD vzw) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • we jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in detail beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen de beveiliging van jouw persoonsgegevens waarborgen;
 • geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming en wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

1.1. Persoonsgegevens die je met ons deelt:

 • Als je met ons mailt via het contactformulier: nickname of naam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, regio (voor zover je zelf kiest om die informatie met ons te delen). Je e-mailadres wordt niet getoond aan de beantwoorders. Het kan indien nodig wel opgezocht worden en wordt tijdelijk opgeslagen.
 • Als je de online zelfhulpmodule gebruikt: e-mailadres, geslacht, leeftijd. Wij hebben geen toegang tot jouw wachtwoord.
 • Als je de zelftesten gebruikt: geslacht en leeftijd.
 • Als je met ons chat: geslacht en leeftijd als je ervoor kiest deze informatie met ons te delen. Jouw IP adres wordt niet getoond aan de beantwoorders. Het kan indien nodig wel worden opgezocht en wordt tijdelijk opgeslagen.
 • Als je met ons belt via de telefoon: je telefoonnummer is niet zichtbaar voor de beantwoorder.

1.2. Persoonsgegevens die op automatische wijze worden verkregen

Webstatistieken:

We verzamelen enkele gegevens voor statistische doeleinden. Die dienen om te kunnen analyseren hoe bezoekers met onze website omgaan, en om eventuele problemen of fouten op onze website te kunnen herkennen en opsporen. Zo kunnen we onze website verder optimaliseren.

We kiezen er bewust voor om hiervoor gebruik te maken van Matomo in plaats van een andere gratis tools voor webstatistieken.
Matomo staat bekend als privacy-vriendelijk en GDPR-proof. Hierdoor worden geen cookies geïnstalleerd, de verzamelde gegevens zijn gepseudonimiseerd en zijn niet beschikbaar voor derde partijen.

Cookiebeleid:

Om een optimale service te bieden, maakt de Druglijn-website gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op jouw computer. Dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand je via e-mail zou kunnen contacteren. Je hebt ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Cookies zijn niet essentieel om de Druglijn-website te bezoeken.

Op bepaalde momenten staan er op onze website links naar campagnewebsites van VAD. Deze campagnewebsites kunnen gebruik maken van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van deze site. De bedoeling daarvan is de campagne te evalueren: hoeveel mensen bezoeken de site, welke topics zijn het populairst, … Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden.

Wens je graag je cookievoorkeuren op deze website aan te passen? Klik dan hier.

2. Voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van jou hebben verkregen.

 • Om je een antwoord te sturen. Als je ons mailt, gebruiken we het door jou ingegeven e-mailadres om het antwoord naar te sturen. Dit mailadres is niet zichtbaar voor de beantwoorders. Het kan indien nodig wel opgezocht worden en wordt tijdelijk opgeslagen.
 • Om je beter te kunnen adviseren. Gegevens zoals je leeftijd en geslacht helpen ons om de situatie beter te kunnen inschatten en je zo beter advies te geven. Als we de regio kennen waar je woont, kunnen we je gerichter doorverwijzen naar centra in jouw buurt voor verdere hulp indien je dit wenst. Je kiest echter zelf of je deze informatie wil delen met ons.
 • Om een account aan te maken in het online zelfhulpprogramma DASH. Om in te loggen in de zelfhulpmodule, heb je een e-mailadres en paswoord nodig.
 • Statistische doeleinden. Over elk contact worden anonieme gegevens geregistreerd. We volgen ook op hoe vaak de zelftesten en de zelfhulpmodule DASH gebruikt worden.
 • We behouden ons het recht voor om mensen de toegang tot de lijn te ontzeggen wanneer er sprake is van ernstig misbruik dat de de goede werking van de lijn in gevaar brengt.
 • Om het mogelijk te maken om in de online tool GRIP op een later moment verder te werken. Als je in de online tool GRIP ervoor kiest om je e-mailadres in te geven, wordt je een link doorgestuurd. Met behulp van die link kan je op een later moment verder werken in de online tool en blijven je reeds afgewerkte oefeningen bewaard.
 • Om het eindresultaat van de oefeningen van de online tool GRIP aan jezelf te kunnen doormailen. Je kan ervoor kiezen een mailadres in te geven waardoor het systeem jouw eindresultaat verstuurt naar het door jou opgegeven e-mailadres.

3. Verstrekking aan derden

Enkel indien het echt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, verstrekken we de gegevens die je met ons deelt aan derde partijen.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem, chatsoftware, zelfhulpprogramma);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Enkel op expliciete vraag van jou of nadat we jouw expliciete toestemming hebben gekregen delen we persoonsgegevens met derden. Je hebt het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken (zie ‘Contact’).

4. Bewaartermijn

De Druglijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Online zelfhulpmodule DASH: je account wordt gewist na 1 jaar inactiviteit.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

6. Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op jouw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met jouw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

7. Wijziging privacy verklaring

De Druglijn behoudt zich ten allen tijde het recht toe om aanpassingen aan te brengen aan deze privacy verklaring. De datum van de laatste wijziging wordt steeds aangepast onderaan de titel. We raden aan om geregeld de privacy verklaring te raadplegen voor potentiële wijzigingen.

8. Contact

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Druglijn
per adres VAD vzw
Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel
druglijn(at)druglijn.be (dit mailadres dient enkel voor administratieve doeleinden en niet om hulpvragen te stellen. Een hulpvraag kan je stellen via het contactformulier op de website)

Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op (zie bovenstaand contactadres). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.