Jaarlijks duizenden vragen beantwoorden is geen nattevingerwerk. Om kwaliteit te garanderen is het belangrijk ook te weten wie waarover contact neemt, wie met welke vragen zit en hoe die mensen verder geholpen worden.

Via registratie van anonieme gegevens houdt De Druglijn de vinger aan de pols. De gegevens worden verwerkt in jaarverslag of thematische rapporten. Evaluatie van de eigen werking gebeurt continu via online tevredenheidsmetingen.

Anonieme registraties

De Druglijn registreert zorgvuldig over welke drugs contact genomen wordt, welke vragen over die drugs gesteld worden, maar bijvoorbeeld ook hoe opvattingen en meningen over drugs in de samenleving evolueren. Op vlak van alcohol en andere drugs heeft De Druglijn immers een unieke signaalfunctie.

Over elk contact worden gegevens geregistreerd. Uiteraard gaat het enkel om strikt anonieme informatie. Deze informatie wordt verwerkt, in tabellen gegoten en geanalyseerd. Ze kunnen helpen om de eigen werking bij te sturen, maar ook om bepaalde knelpunten of evoluties te signaleren aan het preventiewerk, de hulpverlening of de overheid.

Welke data? En welke niet?

De Druglijn verzamelt gegevens over:

  • wanneer, hoe en hoelang contact wordt genomen;
  • wie contact neemt met de lijn;
  • welke vragen worden gesteld (over welke drugs,…);
  • welke drugproblemen aan bod komen;
  • welke vragen naar hulp en preventie gesteld worden;
  • de doorverwijzingen die gebeuren.

Persoonsgerelateerde gegevens, zoals het geslacht en de leeftijd van de vraagsteller, worden wel degelijk geregistreerd maar op strikt anonieme wijze. De Druglijn respecteert echter ieders privacy en biedt anonimiteit. Dat wil zeggen dat persoonlijke informatie zoals naam, adres of contactgegevens uiteraard niet opgeslagen of verwerkt worden.

Welke rapportering?

De cijfers die De Druglijn registreert en verwerkt, hebben uiteraard een doel voor ogen:

  • Jaarverslag: Het Druglijn jaarverslag houdt de vinger aan de pols van hoe de vragen aan de lijn evolueren. Het bevat niet alleen cijfers over de contacten met de lijn, maar biedt ook een zicht op cijfers uit de ruimere werking: resultaten website, aantal online tests, enzovoort.
  • Thematische rapporten: als daar nood aan of vraag naar is, rapporteert De Druglijn gegevens op maat. Zo werden in het verleden signalen van intrafamiliaal geweld gemonitord en in een rapport gegoten. Een rapport op maat kan helpen om bijvoorbeeld bepaalde noden of hiaten zijn op vlak van preventie of hulpverlening in kaart te brengen.
  • Evaluatie eigen werking: De Druglijn hecht groot belang aan de kwaliteit van haar werk en de service die zij wil bieden. Tevredenheidsmeting helpen dat evalueren. Zo worden jaarlijks de resultaten verwerkt van de anonieme tevredenheidsenquête bij mailers en chatters.

Vrijwilligers gezocht!

De vragen, twijfels en bezorgdheden van duizenden mensen per jaar opvangen is een hele klus. Maar de voldoening is groot.

Jaarverslag 2022

Wil je meer weten over het record aantal vragen dat De Druglijn in 2022 kreeg? Of over het gebruik van het online aanbod? Krijgt De Druglijn veel vragen van ouders? Wie maakt vooral gebruik van de chat? Gaan de vragen vooral over illegale drugs? Of ook over alcohol, gokken, gamen en medicatie?
Het jaarverslag vertelt je wie contact neemt en met welke vragen.

Cijfers nodig voor schoolopdracht?

Algemene cijfers over alcohol, illegale drugs, gokken en medicijnen

Op zoek naar hoeveel de Vlaming, Belg of Europeaan gebruikt? Hoeveel jongeren en volwassenen gebruiken? Of hoeveel mensen een probleem hebben?