د سپیډ او کوکاینو ځان سره ساتل، خرڅول، اخیستل او واردول په قانون کې منع دي.

اتکاء پر دې چې سرغړونه څومره جدي ده، قانون په دې باره کې د درې میاشتو نه نیولې تر پینځه کلونو پورې د زندان د جزا او د 1000 نه نیولې تر 100,000 یورو پورې جریمې اجازه ورکوي.

په ترافیک کې د مخدره موادو د استعمال لپاره هیڅ زغم نشته. د 1 اکتوبر 2010 نه راپدېخوا د لاړو معاینې دې لپاره کارول شوي چې ترافیکو کې استعمال معلوم کړي.