خوب راوستونکې او اراموونکې دوایانې څه شی دي؟

هغه خوب راوستونکې او اراموونکې دوایانې چې نن سبا د ټولو نه زیاتې عامې استعمالېږي بینزوډیازوپینز (benzodiazepines) دي.

اثرات

بینزوډیازوپینز یو نشه يي تاثیر لري. دا تاسو له بهتر خوب درولي او د اضطراب، سترس او اندېښنې احساسات کموي.

خطرات

هره دوا جانبي عوارض لري. په منظمه توګه او اوږد وخت لپاره استعمال سره ښايي سړی د ناخوښه جانبي عوارضو د تکلیف سره مخ کړي. د یو څو هفتو نه وروسته خلک د بینزوډیازیپینز معتاد کېږي.

قانون سازي

خوب راوستونکې دوایانې او اراموونکې دوا د یو شمېر قوانینو لاندې راځي. دغه دوایانې فقط په دواخانه کې د ډاکټر په نسخه اخیستل کېدلی شي.

د خطرونو محدودول؟

لاندې مشورې د خوب راوستونکو او اراموونکو دوایانو د خطرونو په کمولو کې مرسته کوي.