• توجه مو د لوبې په ساعت تېرۍ او خوند وکړئ، نه په ګټه.
  • .یاد وساتئ چې د بایللو احتمال د ګټلو نه ډېر زیات دی
  • هیڅکله د قمار کولو یا شرط لګولو لپاره پیسې مه قرضوئ.
  • په منظمه توګه پکې وقفه کوئ. لوبه یا ګیم بدل کړئ.
  • خپل چاپېریال سره په دې اړه صادقانه خبرې وکړئ.
  • که د خپل ځان په اړه بد احساس کوې نو لوبه مه کوه.
  • که قماربازي خراب حد ته ورسېږي نو ضروري تدابیر ونیسئ. په وخت سره د مرستې غوښتنه وکړئ.