کله دې وکارول شي

  • یوازې هغه وخت کې استعمال کړئ چې ځان ښه احساسوئ
  • ډېر زیات او هره ورځ یې مه استعمالوئ
  • د خوند اخیستلو لپاره یې استعمال کړئ، د مشکلاتو د هېرولو لپاره نه
  • که بنګ مو استعمال کړي وي نو موټر، سکوټر یا بایسکل مه چلوئ
  • د حامله ګۍ په وخت کې یې مه استعمالوئ
  • که عمر مو د 18 کالو نه کم وي نو بهترینه خبره دا ده چې مه یې استعمالوئ


څنګه دې وکارول شي

  • په احتیاط سره یې وکاروئ
  • مشوره درکول کېږي چې بنګ مه خورئ او مه څښئ
  • بنګ د الکولو یا نورو غیر قانوني مخدره موادو سره مه یو ځای کوئ
  • بنګ عموماً څکول کېږي. څکول یې د سږو لپاره نقصاني دي. ډېر ژور یې مه کش کوئ او بخار ایستونکی مه استعمالوئ