الکول په خپله خالصه بڼه کې یو بې بُویه او بې ذایقې مایع دی. دا هیڅکله خالص نه څښل کېږي؛ دا د هغو مشروباتو یو جُزء دی چې نور ګڼ شمېر مواد لري. د ټولو نه مشهور مشروبات چې الکول پکې شامل وي دا دي: بیئر، وائن او سپریټس. الکول د هغې بورې د مایې په توګه ایستلو سره جوړول کېږي کوم چې طبعاً په غلو او مېوو کې موجوده وي.

بلجیم کې، په یو مشروب کې د الکولو برخه عموماً په درجو کې څرګنده کړی شوې وي. په یو بوتل بیئرو او یو ګیلاس وائن او همداراز یو ګیلاس سپیریټو کې د خالصو الکولو اندازه یو هومره وي. په دې شرط چې په ګیلاس کې زیات وانه چوې. یادونه: قوي بیئرونو کې زیات الکول شامل وي.