حمل، خرید و فروش، و واردات اسپید و کوکائین غیر قانونی است.

بسته به شدت تخلف، در قانون مجازات‌هایی مثل حبس بین شش ماه تا پنج سال و جریمه نقدی بین 1.000 تا 100.000 یورو پیش‌بینی شده است.

رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر به هیچ وجه مجاز نیست. از 1 اکتبر 2010، از آزمایشات بزاق برای تشخیص رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر استفاده می‌شود